TÖÖSUHTED 2017/2018
Käsiraamat praktikule
ELEKTROONILISED MATERJALID

 

1. TÖÖSUHETE ALANE SEADUSANDLUS

1.1. Tööleping

1.2. Kollektiivne tööõigus

1.3. Avalik teenistus

1.4. Avaliku teenistuse eriregulatsioonid

 1.5. Haridus ja teadus

1.6. Vabad elukutsed

1.7. Võrdõiguslikkus

1.8. Välismaalaste töötamine Eestis

1.9. Eraõigus

 

2. TÖÖSUHETE ALASED VÄLISLEPINGUD

2.1. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonid

2.2. Võrdõiguslikkus

2.3. Meresõit

2.4. Muud välislepingud

 

3. MAKSU- JA HÜVITISTE MÄÄRAD TÖÖSUHETES

 

4. TÖÖSUHETE ALASE DOKUMENTATSIOONI NÄIDISED

4.1. Töölepingu sõlmimine

4.2. Tähtajaline tööleping

4.3. Kollektiivleping

4.4. Töölepingu muutmine, lõppemine, üleminek ja tühistamine

4.5. Töölepingu tööandja poolne ülesütlemine

4.6. Töölepingu töötaja poolne ülesütlemine

4.7. Töölepingu kollektiivne ülesütlemine

4.8. Töö- ja puhkeaeg

4.9. Puhkus

4.10. Töölähetus

4.11. Töötaja vastutus

4.12. Hüvitised

4.13. Töötasu vähendamine

4.14. Vaidluste lahendamine

4.15. Muud tööandja kohustused

4.16. Tööandja esindamine

4.17. Töötamise register

4.18. Juhtorganite lepingud

4.19. Töövõtuleping

4.20. Muud teenuste osutamise ja kasutuslepingud

4.21. Raamatupidamine ja töösuhted

4.22. Võõrandamine ja töösuhted

4.23. Kohalik omavalitsus

 

5. TÖÖÜLESANNETE KIRJELDUSTE NÄIDISED

 

6. KUTSESTANDARDID

6.1. Ehitus, arhitektuur, kinnisvara, geomaatika

6.2. Energeetika ja elektriala

6.3. Haridus ja kultuur

6.4. IT, telekommunikatsioon ja elektroonika

6.5. Põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus

6.6. Teenindus

6.7. Tehnika, tootmine ja töötlemine

6.8. Tervis ja heaolu

6.9. Transport ja logistika

6.10. Vara- ja isikukaitse

6.11. Ärindus, haldus

 

7. KALKULAATORID

 

8. KLASSIFIKAATORID

 

9. TÖÖSUHETE ALASED JUHENDMATERJALID

9.1. Tööleping

9.2. Töölepingu sõlmimine

9.3. Töölepingu lõppemine

9.4. Tähtajaline tööleping

9.5. Töötasu

9.6. Puhkus

9.7. Töö- ja puhkeaeg

9.8. Töövaidluste lahendamine

9.9. Töösuhe alaealisega

9.10. Kollektiivsed töösuhted

9.11. Töölähetus

9.12. Erinevad töövormid ja erisused

9.13. Andmekaitse tööduhtes

9.14. Võrdne kohtlemine

9.15. Välismaalaste töötamine Eestis  

9.16. Töövaidluste lahendamine

9.17. Töötamine välismaal

 

10. TÖÖSUHETE ALASED RIIGIKOHTU LAHENDID


ДОКУМЕНТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Заключение трудового договора

Срочный трудовой договор

Изменение трудового договора, прекращение, переход и упразднение

Отказ от трудового договора по инициативе работодателя

Отказ от трудового договора по инициативе работника

Рабочее время и время отдыха

Отпуск

Служебная командировка

Ответственность работника

Компенсации

Понижение размера оплаты труда

Прочие обязанности работодателя

Бухгалтерия и трудовые отношения